Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καταστατικό της Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται, με έδρα την Αθήνα, μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας», και γραφεία στην οδό ………………., ………., Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.

Αναλυτικότερα, οι σκοποί του Σωματείου θα είναι:

(i) η προβολή του ρόλου και της σημασίας της Πολιτικής Οικονομίας στην μελέτη της οικονομίας και της κοινωνίας και στην εκπόνηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

(ii) η διοργάνωση ή η υποστήριξη της διοργάνωσης διαλέξεων, σεμιναρίων, συναντήσεων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς όφελος των μελών ή / και του κοινού.

(iii) η διεύθυνση ή η ανάθεση επιστημονικής έρευνας, η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και η σύσταση σχετικών κέντρων ή ομάδων.

(iν) η εκτύπωση, δημοσίευση και διανομή επιστημονικού περιοδικού, βιβλίων, φυλλαδίων και εργασιών σχετικά με τους στόχους και το έργο του Σωματείου.

(v) η παρουσίαση – με γραπτά ή προφορικά μέσα – θεμάτων που θεωρεί το Σωματείο ότι άπτονται των στόχων του προς δημόσιους και άλλους φορείς.

(vi) η απόκτηση, συλλογή και αποδοχή οικονομικών πόρων μέσω επιχορηγήσεων, δωρεών, συνδρομών, κληροδοτημάτων και άλλων νομίμων μεθόδων, καθώς και η χρησιμοποίηση αυτών των πόρων για την προώθηση των στόχων του Σωματείου.

(νii) η συνεργασία / πρόσληψη και οικονομική υποστήριξη προσώπων και φορέων

(viii) η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης με όποιο φορέα έχει παρόμοιους ή συναφείς στόχους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις.

(ix) η με κάθε νόμιμο τρόπο προώθηση, και η ενδεχόμενη διεύρυνση, των στόχων του Σωματείου καθώς και η εν γένει προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου σε θέματα Πολιτικής Οικονομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί με τη διδασκαλία, την πρακτική, την έρευνα ή τη μελέτη του πεδίου της Πολιτικής Οικονομίας και δηλώνουν ότι αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές και ανάλογη ερευνητική ή/και διδακτική εμπειρία θεωρούνται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την κτήση ιδιότητας του τακτικού μέλους.

Ως επίτιμα μέλη ορίζονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα πρόσωπα εκείνα που με το κύρος τους και τις ενέργειές τους βοήθησαν στην ανάπτυξη και προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Για να γραφτεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση αυτή θα ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών και θα δηλώνει τον τόπο κατοικίας του, την ημερομηνία γέννησής του και το ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την υποβολή της αίτησης θα καταβάλει το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Η αίτηση πρέπει να προσυπογράφεται και από δυο τακτικά μέλη του Σωματείου, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον η αίτηση καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις και την κρίνει βάσιμη, αποδέχεται την αίτηση και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Μελών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα μέλη του Σωματείου θα πρέπει να καταβάλουν στο ταμείο του Σωματείου την προβλεπόμενη ετήσια συνδρομή το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ, το δε τέλος εγγραφής στο ποσό των 15 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναπροσαρμόζει (αυξομειώνει) τα παραπάνω ποσά.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο, υποβάλλοντας αίτηση περί διαγραφής του, αλλά υποχρεώνεται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες μέχρι την ημέρα της διαγραφής ετήσιες συνδρομές του.

Τα μέλη που έχουν καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τους δέκα τρεις (13) μήνες, τα μέλη αυτά διαγράφονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επανεγγραφή τους γίνεται εάν και εφόσον καταβάλουν το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή για το παρελθόν χρονικό διάστημα και το τρέχον έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και με τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποβολή μέλους επιτρέπεται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα τακτικά μέλη τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς επίσης να απολαμβάνουν κάθε νόμιμα παρεχόμενη ωφέλεια και εξυπηρέτηση από την πλευρά του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο συνέρχεται, εντός 10 ημερών από την εκλογή του, σε συνεδρίαση με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε. Εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Σωματείου και απονέμει επιμέρους υπευθυνότητες στα υπόλοιπα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει την 1η Μαϊου και τελειώνει την 30η Απριλίου του χρονικού αυτού διαστήματος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από κοινού υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για ζημιές που πιθανόν προκλήθηκαν από αμέλεια ή παραδρομή τους, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα στην οποία  ανακοινώνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως για συγκεκριμένα ζητήματα όποτε παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο, διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία αυτού. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το Καταστατικό και αποφασίζει για την συμμετοχή του Σωματείου σε άλλες Ενώσεις με συναφείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό του παρελθόντος οικονομικού έτους (με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου).

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα παραπάνω από τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του πάνω από δεκατρείς (13) μήνες, αντικαθίσταται με τη φροντίδα του Προέδρου από τον κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα σύμβουλο. Παρόμοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει το πολύ για τρεις (3) συμβούλους. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται από τον Πρόεδρο να το αντικαταστήσει ο κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να εκλέξει τον αντικαταστάτη του.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προγραμμάτων για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή για κάθε υπόθεση ή διαφορά με αυτές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, δίνει το λόγο σε όσους το επιθυμούν και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικώς τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Γενικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί τον Πρόεδρο στην εφαρμογή του προγράμματος του Σωματείου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει την καλή λειτουργία των γραφείων του Σωματείου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει με τη συνεργασία του Προέδρου την έκθεση δραστηριοτήτων του Σωματείου, η οποία υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση μία φορά το χρόνο. Φυλάει τις σφραγίδες, το αρχείο και τα υπόλοιπα βιβλία του Σωματείου. Σε περιπτώσεις απουσίας του ή κωλύματός του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων. Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων του Σωματείου, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και φροντίζει για την εξόφλησή τους. Καταθέτει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τα έσοδα του Σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται τα ποσά που υποχρεώνεται να καταθέσει, η συγκεκριμένη τράπεζα κι ο τρόπος κατάθεσης. Μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσει τον απολογισμό κάθε χρόνου. Φροντίζει για την καταβολή των οφειλόμενων φόρων και τελών προς το Δημόσιο. Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον/τους αρμόδιο/ους σύμβουλο/ους κατάσταση των καθυστερούμενων εισφορών. Τον Ταμία αναπληρώνει κατά την απουσία του ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μια φορά το χρόνο την περίοδο Απριλίου – Μαϊου. Οι έκτακτες γίνονται όποτε το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όποτε το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παρέστη σ’ αυτές, είτε αυτοπροσώπως είτε με απλή εξουσιοδότηση προς άλλο ταμειακά τακτοποιημένο μέλος, τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη σε χρονικό σημείο που θα απέχει τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση, όχι όμως βραδύτερα από είκοσι (20) ημέρες και θα καθορίζεται στην πρόσκληση για την ως άνω πρώτη Γενική Συνέλευση. Σ’ αυτή τη δεύτερη Γενική Συνέλευση υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από το πόσα μέλη παρίστανται.

Για την εξαιρετική περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί σε Γενική Συνέλευση απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται πάντοτε η παρουσία τουλάχιστον των μισών ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τους παρόντες.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από αυτόν και τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και φροντίζει για την έγκαιρη διαβίβασή τους μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση αναφέρει τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτήν. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται, επίσης, στα γραφεία του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος λογοδοτεί, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου και διαβάζει τον απολογισμό και τον ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης. Στη συνέχεια διαβάζεται η έκθεση για τον έλεγχο της διαχείρισης που συντάσσεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή μη έγκριση της διαχείρισης.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε δύο χρόνια, κατά τη τακτική Γενική Συνέλευση, διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι επίσης διετής. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Στη ψηφοφορία μπορούν να συμμετέχουν με επιστολική ψήφο και τα μέλη εκείνα που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και κωλύονται να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Κατά την ημέρα αυτή και πριν από την ψηφοφορία μπορούν να γίνουν πληρωμές των καθυστερούμενων συνδρομών.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως αιτήσεις υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων και αναρτά πίνακα με αυτά χωριστά για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και χωριστά για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε εκλογέας ψηφίζει κατά την κρίση του τους καταλληλότερους για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων. Κάθε εκλογέας μπορεί να αναγράψει στο ψηφοδέλτιο μέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) μόνο για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό ονομάτων θεωρούνται άκυρα. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται οι επτά κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι. Όλοι οι άλλοι θεωρούνται επιλαχόντες.

Οι εκλογές διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού ψηφίσουν όλοι οι παρόντες που έχουν δικαίωμα ψήφου, διενεργεί την δι’ αντιπροσώπων ψηφοφορία. Στη συνέχεια προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και κατόπιν αυτής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, το οποίο και παραδίδει αμέσως στον πρώτο πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εντός οκτώ (8) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή μελών του Σωματείου που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και καλείται Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει κυρίως αν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε τον έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της, εκλέγει στην πρώτη της συνεδρίαση τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της οι σχετικές με τους ελέγχους που έκανε, καθώς επίσης οι εκθέσεις που συντάσσει για τη Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, δηλ. το τέλος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, έκτακτοι δε πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που μπορούν να επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές και κληροδοσίες, όπως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο απολογισμός και ισολογισμός συντάσσονται για κάθε χρόνο και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) ή εάν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από το νόμο.

Εάν το Σωματείο διαλυθεί, ενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, εκκαθάριση. Η απόφαση διάλυσης ορίζει και τον τρόπο διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα. Στο περίγραμμά της η σφραγίδα φέρει από αριστερά προς τα δεξιά την επωνυμία του Σωματείου και το έτος της ίδρυσής του (δηλ. «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας*2008*»).

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό, με τον οποίο θα καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και ο τρόπος λειτουργίας του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και από τον Εσωτερικό Κανονισμό που τυχόν θα συνταχθεί, θα ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από τις διατάξεις περί Σωματείων του Αστικού Κώδικα και από τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς νόμους.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη στα προσωρινά γραφεία του Σωματείου στην οδό …, όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση στις ….

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Μ΄ΕΜΑΣ

Έχει ιδρυθεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ)», με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, έρευνας και διάδοσης της γνώσης στον τομέα της Πολιτικής Οικονομίας.